Eind 2017 werd het onderzoek ‘Youth in Transition: Addiction trajectories and profiles’ gehonoreerd door ZonMw. In deze studie onderzoekt het PARC in samenwerking met een groot aantal verslavingszorginstellingen het lange termijn beloop – van de adolescentie tot de jongvolwassenheid – van verslaving onder adolescenten in de bevolking. Dit wordt gedaan op basis van bestaande data uit de Nederlandse TRAILS bevolkingsstudie en in een landelijk representatief cohort van 420 jongeren die in behandeling komen in de verslavingszorg. Deze jongeren worden vier jaar lang na de start van hun behandeling gevolgd.

In het onderzoek wordt niet alleen gekeken naar het beloop van verslaving, maar ook naar de aanwezigheid van andere psychische stoornissen en naar het sociaal-maatschappelijke functioneren van de jongeren. Daarbij wordt onderzocht welke kenmerken van de jongeren samenhangen met een gunstig of juist ongunstig lange termijn beloop, om op basis daarvan het beloop beter te kunnen voorspellen. Ook wordt onderzocht welke soorten verslavingsbehandelingen bij welke deelgroepen jongeren resulteren in een gunstige lange termijn uitkomst.

De resultaten van het onderzoek zullen een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de vroege herkenning van jongeren met een hoog risico op chronische verslavingsproblemen en aan het ontwikkelen van een meer op individuele jongeren toegesneden behandelaanbod in de verslavingszorg (gepersonaliseerde zorg).

Uit welke onderdelen bestaan de metingen en welke vergoeding staat hier tegenover?

Meer informatie

Een overzicht van de deelnemende verslavingszorginstellingen in Nederland.

Meer informatie

Het eerste wetenschappelijke artikel over het onderzoek is gepubliceerd en gratis te lezen.

Meer informatie